TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh sách TTHC cấp huyện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đo đạc chuyển quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải cấp mới do nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn Tài nguyên và Môi trường
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Chuyển quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh Tài nguyên và Môi trường
Tặng, cho quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Tặng, cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Cung cấp thông tin địa chính Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Đăng ký biến động về SDĐ do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân) Tài nguyên và Môi trường
Tách thửa theo nhu cầu của người SDĐ với hgđ, cá nhân Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Đăng ký biến động khác về SDĐ Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Tách thửa trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường
Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Đăng ký biến động về SDĐ do đổi tên (đối tượng là hgđ, cá nhân) Tài nguyên và Môi trường
Xác định giá đất cho các tổ chức lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất. Tài nguyên và Môi trường
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (có chia tách thửa hoặc hợp thửa đất). Tài nguyên và Môi trường
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo Tôn giáo
Tiếp nhận việc đăng ký người vào tu Tôn giáo
Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định Tôn giáo
Xác nhận hồ sơ thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Tôn giáo
Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo Tôn giáo
Đăng ký người vào tu Tôn giáo
Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp trẻ được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi, không tin được cha, mẹ đẻ Hành chính tư pháp
Đăng lý việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ để của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi trường hợp cha, mẹ đang còn và không mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký việc nhận con Hành chính tư pháp
Đăng ký nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên) Hành chính tư pháp
Đăng ký chấm dứt việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký thay đổi việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký việc giám hộ Hành chính tư pháp
Đăng ký lại việc kết hôn Hành chính tư pháp
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc Hành chính tư pháp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>