LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAKÌ HỌP THỨ TƯ HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KÌ 2016 - 2021

BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI SAKÌ HỌP THỨ TƯ HĐND HUYỆN KHÓA XIX, NHIỆM KÌ 2016 - 2021

Tải báo cáo tại đây

Nghị quyết Thông qua quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2017- 2020 và định hướng đến 2025
Nghị quyết Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông, nhiệm kỳ 2016-2021
Nghi quyết Về việc thông qua Đề án phân loại đô thị loại V
Nghi quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục nguồn vốn dự toán giao năm 2017
Nghi quyết Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung danh mục nguồn vốn dự toán giao năm 2017
Nghi quyết Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh năm 2018
Nghi quyết Về kết quả giám sát công tác đào tạo và giải quyết việc làm trên địa bàn huyện năm 2016 và năm 2017.
Nghi quyết Về kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện trên một số lĩnh vực phát triển kinh tế từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/7/2017 trên địa bàn huyện.
Nghi quyết Về việc quy định mức hỗ trợ cho thôn, bản về đích nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
 
<<   <  1  2  >  >>