LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
Số 60-KH/HU 22/09/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới Tải về
Số 59-KH/HU 22/09/2021 Kế hoạch tuyên truyền kết luận Hội nghị lần thứ ba BCHTW Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 Tải về
Số 58-KH/HU 22/09/2021 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 Tải về
Số 126-BC/HU 17/09/2021 Báo cáo kết quả công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân giai đoạn 2013-2021 Tải về
Số 242-CV/HU 16/09/2021 Công văn bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Tải về
Số 125-BC/HU 16/09/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển Tải về
Số 243-CV/HU 16/09/2021 Công văn về công tác phát triển đảng viên Tải về
Số 15-CV/BDVHU 13/09/2021 Công văn về việc đôn đốc triển khai thực hiện Kết luận 105-KL/TU Tải về
Số 56-KH/HU 09/09/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Tải về
Số 55-KH/HU 09/09/2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Tải về
Số 05-CT/HU 09/09/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Con Cuông Tải về
Số 239-CV/HU 06/09/2021 Công văn điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tải về
Số 237 06/09/2021 Công văn về việc báo cáo kết quả, số liệu tiếp xúc,đối thoại với nhân dân Tải về
Số 239-CV/BCĐ 06/09/2021 Công văn điều chỉnh áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tải về
Số 158-CV/UBKTHU 06/09/2021 Về việc báo các lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận sẵn sàng kiểm tra, thanh tra và công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng năm 2021 Tải về
Số 235-CV/HU 01/09/2021 Công văn về hình thức sinh hoạt đảng trong tình hình hiện nay Tải về
Số 234-CV/HU 01/09/2021 Công văn tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch năm học mới 2021-2022 Tải về
Số 107-BC/HU 31/08/2021 Báo cáo kết quả hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Con Cuông năm 2021 Tải về
Số 06-QC/BCĐ 29/08/2021 Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Con Cuông Tải về
Số 458-QĐ/BCĐ 27/08/2021 Quyết định thành lập tổ tham mưu giúp việc BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Con Cuông Tải về