LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Con Cuông khai giảng lớp đảng viên mới khóa I năm 2020
 
Con Cuông khai giảng lớp đảng viên mới khóa I năm 2020 (25/03/2020 08:03 AM)

Sáng ngày 24/3, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Con Cuông tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 1  năm 2020.


Diễn ra từ ngày 24  đến 30/9, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 1 có sự tham gia của 38  học viên đến từ 18 Chi Đảng bộ  trên địa bàn huyên. Trong chương trình, lớp học sẽ tập trung phổ biến, nghiên cứu 10 chuyên đề, bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và bồi đắp niềm tin của đảng viên mới vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Bởi vậy trong quá trình học, mỗi học viên sẽ phải không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất để xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                                       Tường Vi -Quang Huy

 

 

 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>