TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới do nhận thừa kế quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người sử dụng đất nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Ghi nợ quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính. Tài nguyên và Môi trường
Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của xã không thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị Tài nguyên và Môi trường
Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với những hộ đã cấp giấy chứng nhận QSD đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính, không trích đo, trích thửa. Tài nguyên và Môi trường
Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. Tài nguyên và Môi trường
Chuyển mục đích sử dụng đất trong trường hợp phải xin phép đối với hộ gia đình, cá nhân. Tài nguyên và Môi trường
Thừa kế quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài nguyên và Môi trường
Thu hồi đất đối với các trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Tài nguyên và Môi trường
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thổ cư). Tài nguyên và Môi trường
Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất, do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ tài chính. Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Trích đo, đo vẽ bổ sung chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất (nằm trong thời gian giao đất) Tài nguyên và Môi trường
Đo đạc chuyển quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải cấp mới do nhận quyền sử dụng đất theo thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tài nguyên và Môi trường
Đo đạc cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn Tài nguyên và Môi trường
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất Tài nguyên và Môi trường
<<   <  1  2  >  >>