TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động, xã hội (đối với người có nơi cư trú nhất định). Lao động, TB & XH
Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội Lao động, TB & XH
Thủ tục Xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng. Lao động, TB & XH
Thủ tục xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế và giấy chứng nhận hộ nghèo. Lao động, TB & XH
Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội. Lao động, TB & XH
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội Lao động, TB & XH
Thủ tục Xét duyệt đối tượng bảo trợ xã hội vào ở nhà xã hội. Lao động, TB & XH
Thủ tục Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện). Lao động, TB & XH
Thủ tục Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo được vay vốn từ ngân hàng chính sách đi xuất khẩu lao động, con gia đình hộ nghèo để thực hiện miễm giảm, vay vốn trong quá trình học tập. Lao động, TB & XH
Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị thương (thẩm quyền cấp huyện) Lao động, TB & XH
Thủ tục giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lao động, TB & XH
Thủ tục đề nghị giải quyết chế độ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ . Lao động, TB & XH
Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng Cựu chiến binh. Lao động, TB & XH
Thủ tục xác nhận đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công. Lao động, TB & XH
Thủ tục sao lục hồ sơ người có công. Lao động, TB & XH
Thủ tục Xác nhận chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho đối tượng người có công. Lao động, TB & XH
Thủ tục hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Cựu chiến binh. Lao động, TB & XH
Thủ tục Hỗ trợ tu sửa, làm mới nhà ở cho đối tượng người có công có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn. Lao động, TB & XH
Thủ tục cấp sổ trợ cấp đối với Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ. Lao động, TB & XH
Thủ tục cấp giấy giới thiệu thăm viếng mộ liệt sỹ. Lao động, TB & XH
Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (Di chuyển ra khỏi huyện). Lao động, TB & XH
<<   <  1  >  >>