TTHC cấp xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thá Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục hỗ trợ chuyển đổi diện tích đất sang nuôi trồng thủy sản. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản đối với các đối tượng Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục chuyển từ hình thức giao rừng sang hình thức thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tre nứa cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán của chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách hoặc vốn vay ưu đãi Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác vì mục đích thương mại đối với gỗ rừng tự nhiên khoanh nuôi tái sinh trên diện tích đã có rừng do chủ rừng tự bỏ vốn. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa (áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, hộ gia đình) Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoại huyện trong tỉnh. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Thẩm định hồ sơ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký trang trại. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trang trại. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài huyện trong phạm vi tỉnh. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Hỗ trợ xây dựng kiên cố hoá kênh mương loại III (đối với 10 huyện miền núi) Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phát triển nghề muối. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phân bón NPK để trồng dứa Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ làm đất trồng chè công nghiệp, trồng dứa. Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Hỗ trợ xây dựng cánh đồng có thu nhập cao Nông nghiệp và PTNT
<<   <  1  >  >>