Số/Ký hiệu: Số: 04/CV-KN
Ngày ban hành: 12/04/2018
Người ký: Lang Văn Bán
Trích yếu: Về việc lựa chon địa điểm quay phóng sự truyền hình năm 2018
Nội dung: Về việc lựa chon địa điểm quay phóng sự truyền hình năm 2018

Tài liệu đính kèm