Số/Ký hiệu: Số 208-CV/HU
Ngày ban hành: 13/07/2021
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Công văn cung cấp tin, bài phục vụ công tác biên soạn, xuất bản BTNB huyện
Nội dung: Công văn cung cấp tin, bài phục vụ công tác biên soạn, xuất bản BTNB huyện

Tài liệu đính kèm