Số/Ký hiệu: Số 01-QC/BCĐ
Ngày ban hành: 05/07/2021
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Quy chế làm việc BCĐ, tổ giúp việc phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Con Cuông, giai đoạn 2021 - 2025
Nội dung: Quy chế làm việc BCĐ, tổ giúp việc phong trào thi đua "Dân vận khéo" huyện Con Cuông, giai đoạn 2021 - 2025

Tài liệu đính kèm