Số/Ký hiệu: Số 38-KH/HU
Ngày ban hành: 30/06/2021
Người ký: Nguyễn Đình Hùng
Trích yếu: Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Con Cuông
Nội dung: Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Con Cuông

Tài liệu đính kèm