Số/Ký hiệu: Số 404-QĐ/HU
Ngày ban hành: 21/07/2021
Người ký: Nguyễn Đình Hùng
Trích yếu: Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Con Cuông
Nội dung: Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện Đề án phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn huyện Con Cuông

Tài liệu đính kèm