Số/Ký hiệu: Số 401-QĐ/HU
Ngày ban hành: 21/07/2021
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Quyết định ban hành quy chế biên tập xuất bản và sử dụng Bản tin nội bộ huyện Con Cuông (kèm theo Quy chế)
Nội dung: Quyết định ban hành quy chế biên tập xuất bản và sử dụng Bản tin nội bộ huyện Con Cuông (kèm theo Quy chế)

Tài liệu đính kèm