Số/Ký hiệu: Số 203-VC/HU
Ngày ban hành: 05/07/2021
Người ký: Lô Văn Thao
Trích yếu: Công văn một số nội dung sau kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư 203-CV/HU
Nội dung: Công văn một số nội dung sau kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư 203-CV/HU

Tài liệu đính kèm