Số/Ký hiệu: Số 01 /CV.TNMT
Ngày ban hành: 10/01/2018
Người ký: Lương Thanh Hải
Trích yếu: V/v niêm iết, công khai bộ TTHC về công tác bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền cấp huyện.
Nội dung:

    V/v niêm iết, công khai bộ TTHC về công tác bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền cấp huyện.


 

 


Tài liệu đính kèm