image banner
Hội nghị giới thiệu tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 16/5 Ban thường vụ huyện ủy Con Cuông tổ chức hội nghị giới thiệu tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề phát huy nguồn lực văn hóa con người để phát triển đất nước và địa phương nhanh và bền vững.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh hội nghị

Tác phẩm hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực, thể hiện tư tưởng xuyên suốt nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn đảng rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên để cán bộ đảng viên nhân dân hiểu rõ quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Anh-tin-bai

Các đại biểu dự hội nghị

Tác phẩm được nêu lên một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam và nhất quán phương châm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ sớm từ xa, tác phẩm nếu rõ quá trình nhận thức của Đảng nhà nước ta về phòng, chống tham nhũng tiêu cực những kết quả mà toàn hệ thống chính trị toàn xã hội đã đạt được trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của đảng. Qua hội nghị, giúp cho cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm về bản chất mục đích ý nghĩa kết quả bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua và những chủ trương quan điểm phương châm của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Tường Vi- Lữ Thân
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn