image banner
Họp Thường trực Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Chiều ngày 11/5, UBND huyện Con Cuông tổ chức họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Hoàng Sỹ Kiện, Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện- Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia chủ trì cuộc họp.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh cuộc họp

Trong đó, chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 có mục tiêu 2 xã và 25-30 thôn bản đạt chuẩn, tuy nhiên đến nay mới chỉ có 5 thôn bản đạt chuẩn, chưa có xã đạt chuẩn. Hiện nay, theo bộ tiêu chí của Trung ương có rất nhiều tiêu chí khó đạt như tỷ lệ hộ nghèo dưới 6,5%, tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 36 triệu đồng, mỗi năm tăng 3 triệu, dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng…. Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững  huyện Con Cuông được phân bổ nguồn vốn trong 2 năm 2022-2023 là 10.375 triệu đồng nhưng  tỷ lệ giải ngân thấp, các dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng và Dự án nâng cao năng lực giám sát và đánh giá chương trình chưa giải ngân thực hiện được; dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững đã giải ngân thực hiện đạt 37,33% năm 2022; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2022 tỷ lệ giải ngân thực hiện đạt 100%;. Việc thực hiện các chính sách giảm nghèo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021, 2022 và quý 1 -2023 được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Về Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2022 đã giải ngân được 25.002 triệu đồng/ tổng số vốn được giao để thực hiện dự án là 64.536 triệu đồng (đạt tỷ lệ 38,74%). Năm 2023 được giao số vốn 59.667 triệu đồng để thực hiện hiện 38 dự án, đến nay đã giải ngân được 4.211 triệu đồng, đạt 7,6% kế hoạch, đã chọn được nhà thầu xây lắp 32 dự án. Việc giải ngân, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia gặp rất nhiều khó khăn do các bộ ban ngành, UBND tỉnh chưa có định mức, thông tư hướng dẫn, quy định quy trình hồ sơ giải ngân vốn,  về việc thực hiện các dự án, tiểu dự án, còn chồng chéo giữa các ngành, các cấp, không có quyết định giao vốn để thực hiện.

 Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Sỹ Kiện yêu cầu thời gian tới,  cần thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Huy động nguồn lực, lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các dự án, các chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện tốt chương trình Ngày thứ 7 chung tay xây dựng nông thôn mới.  Giao cho các phòng hoàn thành các báo cáo, kế hoạch thực hiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn huyện.

Thu Trang- Quang Huy

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CON CUÔNG
Cơ quan chủ quản: UBND huyện Con Cuông
Chịu trách nhiệm nội dung: Lương Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND Huyện

Trụ sở: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông, Nghệ An
Điện thoại: 0238.3 873 104 - Email: concuong@nghean.gov.vn